<- 1 Schritt zurück
       

Quadratische Poster Formate (1:1)   
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  20 x 20 cm   1,90 €   1181 x 1181 pixel  
  30 x 30 cm   3,99 €   1772 x 1772 Pixel  
  40 x 40 cm   7,99 €   2362 x 2362 Pixel  
  50 x 50 cm   9,99 €   2953 x 2953 Pixel  
  60 x 60 cm   12,99 €   3543 x 3543 Pixel  
  70 x 70 cm   16,99 €   4134 x 4134 Pixel  
  80 x 80 cm   20,99 €   4724 x 4724 Pixel  
  90 x 90 cm   25,99 €   5315 x 5315 Pixel  
  100 x 100 cm   29,99 €   5906 x 5906 Pixel  
  110 x 110 cm   34,99 €   6496 x 6496 Pixel  
  120 x 120 cm   39,99 €   7087 x 7087 Pixel  
  130 x 130 cm   45,99 €   7677 x 7677 Pixel
           

 

       

Portrait Poster Formate   
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  30 x 24 cm   4,99 €   1772 x 1417 Pixel  
  35 x 28 cm   5,99 €   2067 x 1654 Pixel  
  50 x 40 cm   9,99 €   2953 x 2362 Pixel  
  60 x 50 cm   11,99 €   3543 x 2953 Pixel  
  70 x 50 cm   13,99 €   4134 x 2953 Pixel  
   100 x 70 cm
  23,99 €
  5906 x 4134 pixel
 
 
 
 
 
   
 
 
 
     
 
 
     
 
           

 

       

Klassische Poster Formate (3:2)   
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  30 x 20 cm   2,99 €   1772 x 1181 Pixel  
  45 x 30 cm   4,99 €   2658 x 1772 Pixel  
  60 x 40 cm   9,99 €   3543 x 2362 Pixel  
  90 x 60 cm   17,99 €   5315 x 3543 Pixel  
  105 x 70 cm   23,99 €   6201 x 4134 Pixel  
  120 x 80 cm
  29,99 €
  7087 x 4724 pixel  
   150 x 100 cm
  39,99 €
  8858 x 5906 pixel  
   180 x 120 cm
  55,99 €
  10630 x 7087 pixel  
   225 x 150 cm
  99,99 €
  13287 x 8858 pixel
 
     
 
           

 

       

Digitale Poster Formate   
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  28 x 21 cm   3,99 €   1654 x 1240 Pixel  
  100 x 75 cm   24,99 €   5906 x 4429 Pixel  
  120 x 90 cm   31,99 €   7087 x 5315 Pixel  
  160 x 120 cm   49,99 €   9449 x 7087 Pixel  
  180 x 135 cm   64,99 €   10630 x 8504 Pixel  
  192 x 144 cm
  68,99 €   11339 x 8504 Pixel  
  200 x 150 cm
  74,99 €
  11811 x 8858 pixel
 
 
 
 
           

 

       

2:1 Panorama Poster Formate  
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  40 x 20 cm   3,99 €   2362 x 1181 Pixel  
  60 x 30 cm   8,49 €   3543 x 1772 Pixel  
  80 x 40 cm   12,99 €   4724 x 2362 Pixel  
  100 x 50 cm
  19,99 €
  5906 x 2953 Pixel
 
   120 x 60 cm
  23,99 €
  7087 x 3543 Pixel
 
  140 x 70 cm
  29,99 €
  8268 x 4134 Pixel
 
   160 x 80 cm
  32,99 €
  9449 x 4724 pixel
 
   180 x 90 cm
  43,99 €
  10630 x 5315 pixel  
  200 x 100 cm
  49,99 €
  11811 x 5906 pixel  
  220 x 110 cm   54,99 €   12992 x 6496 pixel  
  240 x 120 cm   64,99 €   15354 x 7677 pixel  
  260 x 130 cm
  74,99 €
  14173 x 7087 pixel
   
       

 

       

3:1 Panorama Poster Formate  
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  60 x 20 cm   4,99 €   3543 x 1181 pixel  
  90 x 30 cm   10,99 €   5315 x 1772 pixel  
  120 x 40 cm   17,99 €   7087 x 2362 pixel  
  150 x 50 cm
  24,99 €
  8858 x 2953 pixel  
   180 x 60 cm
  32,99 €
  10630 x 3543 pixel  
  210 x 70 cm
  39,99 €
  12402 x 4134 pixel  
   240 x 80 cm
  49,99 €
  14173 x 4724 pixel  
   300 x 100 cm
  74,99 €
  17717 x 5906 pixel  
     
 
 
     
 
   
       

 

       

4:1 Panorama Poster Formate  
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  80 x 20 cm   7,99 €   4724 x 1181 pixel  
  100 x 25 cm   13,99 €   5906 x  1746 pixel  
  120 x 30 cm   13,99 €   7087 x 1772 pixel  
  160 x 40 cm
  22,99 €
  9449 x 2362 pixel  
   200 x 50 cm
  29,99 €
  11811 x 2953 pixel  
  320 x 80 cm
  84,99 €
  18898 x 4724 pixel  
     
     
     
 
 
     
 
   
       

 

       

Din Poster Formate  
             Preis   Empfolene Ausflösung  
           
  A4  29,7 x 21 cm   1,99 €   1754 x 1240 pixel  
  A3 42 x 29,7 cm   4,99 €   2480 x 1754 pixel  
  A2 59,4 x 42 cm   9,99 €   3508 x 2480 pixel  
  A1 84,1 x 59,4 cm
  17,99 €
  4967 x 3508 pixel  
  A0 118,9 x 84,1 cm
  29,99 €
  7022 x 4967 pixel  
     
 
 
     
 
   
       
www.leinwanddruck23.de nikahsekeri23.de www.hochzeitsshop23.de www.print4wall.de www.glas-design-berlin.de www.cl-berlin.de www.7wandtattoos.de